• Zwroty i reklamacje

 • PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt § 4. 2 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.  
 2. Koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument: 
  2.1 Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
  2.2 Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, np. Koszt przesyłki kurierskiej. 
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 

3.1 o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy 

3.2 w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; 

3.3 której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 

4. Zwroty należy kierować wraz z formularzem odstąpienia od umowy [poniżej] na adres Zoohurt, Kijewo 40, magazyn J, 63-000 Kijewo] 

 • Reklamacje 
 1.   Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt do Sprzedającego wraz z opisem reklamacji (Wzór reklamacji zawarty jest w załączniku nr 2 do Regulaminu) 

    2.Sprzedający w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. 

 1. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedający zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 2. Reklamacja może zostać złożona pisemnie na adres: Rolna 39/31 61-491 Poznan lub drogą elektroniczną na adres e-mail: pupilowystragan@gmail.com

 

                                     ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ 

              

                                                                                                                   

dn. ................................................ 

 

 

 

...............................................                                       

..........................................                                                                             .....................................................                                                                                                                                            

                                                                                                                          nazwa i adres Sklepu 

imię, nazwisko i adres Klienta                                                                        

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ............................... zawartej dnia ..................................... dotyczącej zakupu towaru ................................................... 

 

.............................. 

podpis Klienta 

 

 • Sklep zamknięty

:]