• Regulamin

Regulamin 

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • Sprzedający – "FH PAWEŁ KASPRZYCKI" BODACZÓW 198 NIP: 9223065372 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności Bodaczów 198 22-460 Szczebrzeszyn i adres do doręczeń: ul. Rolna 39/31 61-491 Poznan 
 • Regulamin – niniejszy dokument określający zasady świadczenia usług oraz korzystania z serwisu pupilowystragan.pl 
 • Sklep– internetowa platforma handlowa pupilowystragan.pl 
 • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. 
   
 • Konto Klienta– Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą i hasłem podanym przez Usługobiorcę udostępniona przez Sprzedającego, za pomocąktórej Klient wprowadza dane do Sklepu internetowego i administruje wprowadzonymi danymi. 
 • Usługi – wszelkie świadczenia wykonywane przez Sprzedającego na rzecz Klientów za pośrednictwem Sklepu internetowego. 
 • 2 Dane kontaktowe:
 1. numer telefonu 574 538 289
 2. adres korespondencyjny: Poznan ul. Rolna 39/31 61-491 Poznan [nie jest to adres do zwrotów]
 3. adres email: pupilowystragan@gmail.com 
 • 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 • Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i wyrażona jest w cenach brutto. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 
 • Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy. Koszty dostawy podawane są w podczas finalizacji zamówienia.  
 • Informacje o produktach umieszczone na stronie pupilowystragan.pl zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Nie stanowią oferty w rozumieniu KC. 
 •  Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą zostaje zawarta po potwierdzeniu otrzymania zamówienia przez sprzedawcę. Potwierdzenie dostarczane jest klientowi na adres e-mail, który podał przy rejestracji.  
 • W przypadku niedostępności produktu zamówionego przez klienta lub braku możliwości realizacji zamówienia, klient zostanie poinformowany przez Sprzedającego pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Jeśli Klient dokonał zapłaty za zamówiony przedmiot z góry, Sprzedający zwróci Klientowi zapłaconą kwotę zgodnie z zasadami wskazanymi w § 5. 
 • Dowodem potwierdzającym zakup w sklepie jest faktura imienna lub faktura VAT. Klient otrzymuje ją na adres e-mail podany przy rejestracji lub przy składaniu zamówienia.  

 

 

 • 4 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 • Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt § 4. 2 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.  
 • Koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument: 
  2.1 Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
  2.2 Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, np. Koszt przesyłki kurierskiej. 
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:  - o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy 

-w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; 

- której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 

 • Zwrot należy kierować na adres Kijewo 40, Magazyn J, 63-000 Środa Wlkp. Formularz zwrotu dostępny jest w zakładce zwroty i reklamacje. Należy go wydrukować i dodać do paczki.   
 • 5 Reklamacje 
 1.   Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt do Sprzedającego wraz z opisem reklamacji (Wzór reklamacji zawarty jest w załączniku nr 2 do Regulaminu) 

    2.Sprzedający w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. 

 1. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedający zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 2. Reklamacja może zostać złożona pisemnie na adres: Rolna 39/31 61-491 Poznan lub drogą elektroniczną na adres e-mail: pupilowystragan@gmail.com

      5. W przypadku wysyłki towaru reklamowanego, paczkę należy kierować na adres Kijewo 40, Magazyn J 63-000 Środa Wlkp. Formularz zwrotu dostępny jest w zakładce zwroty i reklamacje. Należy go wydrukować i dodać do paczki.  

 • 6 Formy płatności

 

Jeżeli przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski Klient może dokonać zapłaty za zamówiony towar w następujący sposób: 

 •      gotówką – podczas odbioru przedmiotu zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej i płatności za pobraniem.  
 •     przelewem bankowym, kartą płatniczą oraz poprzez płatności online w systemie płatności elektronicznych akceptowanych przez Sprzedającego  
 •    Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy24 lub SkyPay. 
 • Nr konta dla przelewów 69 2490 0005 0000 4500 2466 2065. 
 • Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Sprzedającego lub innego podmiotu, który nabył kod od Sprzedającego. Klient może skorzystać z kodu jedynie do końca okresu ważności danego kodu.  
 • W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. 
 • W przypadku płatności kartą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji. 
 • Dostępne formy płatności: 

Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro; 

Płatności online 

BLIK 

Alior Raty 

 •  Dostawa
 • Dostawa towarów zakupionych w sklepie odbywa się jedynie na terytorium Polski.  
 • Jeżeli zakupione przez Państwa towary przekraczają dopuszczalną dla jednej paczki wagę, należy uiścić opłatę proporcjonalną do ilości koniecznych usług kurierskich  
 • Przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres, lub do punktu odbioru. 
 • W przypadku uszkodzen paczki , podstawą dochodzenia roszczeń względem firmy kurierskiej jest zachowanie etykiety załączonej do paczki. 

 

 • 8. POLITYKA PRYWATNOŚCI 
 • Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest  Paweł Kasprzycki prowadzący działalność́ gospodarczą pod firmą FH PAWEŁ KASPRZYCKI wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności Bodaczów 198 22-460 Szczebrzeszyn i adres do doręczeń: ul. Rolna 39/31 ,Poznań 61-491, NIP 9223065372, adres poczty elektronicznej: pupilowystragan@gmail.com, numer telefonu kontaktowego: 605171593 - zwany dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą. 
 •  Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2016/679 z dnia 27kwietnia2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)-zwane dalej „RODO” lub„ Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 
 • Do poprawnej rejestracji w sklepie wymagane jest podanie: adresu e-mail oraz hasła. 
 • Do poprawnej realizacji zamówienia, to jest wysyłki oraz wystawienia rachunku, niezbędne jest podanie imienia, nazwiska, a także numeru telefonu oraz adresu wysyłki. 
 • Zapisanie się do newslettera wymaga podania poprawnego adresu e-mail. Podanie danych jest dobrowolne. W każdej chwili przysługuje Państwu możliwość edycji oraz usunięcia danych. 
 • Zgromadzone dane mogą być w każdej chwili edytowane, usuwane, przenoszone przez osobę, która je wprowadziła. Osoba ta ma także prawo do dostępu do swoich informacji.  Do edycji danych niezbędny jest kontakt z administratorem sklepu pupilowystragan.pl 
 • Dane nie będą sprzedawane w żadnej formie firmom trzecim. W celu realizacji umowy możemy udostępniać Twoje dane podmiotom uczestniczącym w obsłudze Twojego zamówienia, takim jak firmy kurierskie i operatorzy systemów płatniczych.  Dane nie będą również wykorzystywane do  rozsyłania informacji handlowej o produktach nie związanych z działalnością pupilowystragan.pl. 
 • Dane osobowe i teleadresowe zebrane na Państwa temat będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celach realizacji regulaminowych zadań sklepu i portalu (tj. rozsyłanie zamówionych informacji, realizacja zamówień, sporządzanie dokumentów księgowych itp.). 
 •  Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).  
 •  Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą do identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych, a jedynie umożliwiają dokładniejsze wyświetlanie spersonalizowanych treści naszego sklepu. Nasza strona wykorzystuje pliki cookies zewnętrzne w następujących celach: identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowymi pokazywania ,że są zalogowani, zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia,  zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy Zamówienia i danych logowania do Sklepu Internetowego, dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji usługobiorcy  oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego, prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony sklepu internetowego
 •   Postanowienia koncowe 
 •  Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.  
 • W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a zwłaszcza: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 wraz z późn. zm.), Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) o prawach konsumenta. 
 • Sklep internetowy wykorzystuje do pewnych funkcji pliki Cookies. Klient jest o tym informowany już przy pierwszym wejściu na stronę Sklepu internetowego i może nie wyrazić na to zgody w każdym dowolnym momencie korzystania ze Sklepu internetowego.  
 • Spory pomiędzy Sprzedającym a Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego. 
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje do umów zawartych po 7.07.2020 r. 

 

 • Sklep zamknięty

:]